Устав на Българска фармацевтична студентска асоциация /БФСА/ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1. “Българска фармацевтична студентска асоциация” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.

1.2. Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на своите членове и на студентите по фармация.

1.3. “Българска фармацевтична студентска асоциация” е организация, която действа в частна полза – на своите членове и на студентите по фармация в България.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2.     Наименованието на сдружението е “Българска фармацевтична студентска асоциация”, което може да се изписва и съкратено – БФСА. Наименованието на сдружението се  изписва на английски по следния начин: “Bulgarian Pharmaceutical Students’ Association” (BPhSA) и на латински: „Associatio Studentium Pharmaciae Bulgarica” .

Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София 1000, район “Оборище”, ул. “Дунав” № 2, Медицински университет-София, Фармацевтичен факултет.

3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху неговия печат.

3.3. Печатът на БФСА е кръгъл. Представлява емблемата на сдружението а именно неотровна змия увита около фармацевтични везни, заобиколена от венче, в горната външна страна се изписва „Българска Фармацевтична Студентска Асоциация”, а отдолу се изписва девиза на сдружението „Ars longa vita brevis!”

3.4. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 4.1. БФСА осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

• популяризиране и защита на интересите на студентите по фармация в България;
• стимулиране на студентската научна дейност;
• провеждането на обществени здравни кампании, обучения и лекции;
• организиране на международени и национални студентски обмени;
• подобряване на квалификацията, подпомагане на професионалната
• реализация и научното развитие на студентите по фармация в България.

4.2.  Средствата за постигане целите на БФСА са:

• членство в национални и международни професионални, научни и студентски организации;
• популяризиране целите на сдружението пред държавните и обществените органи, органите на висшите учебни заведения и обществото;
• организиране на научни сесии и семинари,  участие в научни проекти;
• организиране и участие в обучения, стажове и специализации;
• участие на форуми в страната и чужбина;
• издаване на печатен орган на БФСА и материали по проектите на сдружението.

4.3. При осъществяване на своята дейност БФСА влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5.1. Имуществото на сдружението се формира от:

• имуществени вноски на членовете (членски внос) ;
• дарения и завещания в полза на сдружението;
• приходи от стопанисване на имуществото;
• приходи от стопанска дейност в рамките на целите на сдружението: от провеждане на квалификационни курсове; издателска дейност; образователен обмен; договори за съвместна дейност; средства, получени по програми, финансирани от други институции;
• други приходоизточници, позволени от закона.

5.2. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 3/5 от членовете му.

5.3. По решение на Общото събрание на сдружението от имуществото му могат да се обособяват целеви фондове.

5.4. Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.

5.5. Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови депозити, ценни книжа, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.

5.6. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

5.7. Сдружението може да учредява и участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

5.8. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.6. Членството в БФСА е доброволно. Размера на членския внос се определя с решение на Управителния съвет взето с мнозинство 3/5 от членовете му.

Чл.7.1. Член на БФСА може да бъде всеки студент в специалност Фармация – образователно-квалификационна степен „магистър“ или дипломиран магистър-фармацевт за период до 4 (четири) години след завършване на обучението на студента.

7.2. Членството в БФСА се прекратява 4 (четири) години след завършване обучението на студента;

Чл.8.1. В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство. Почетните членове се приемат от Общото събрание с единодупие от присъстващите. В този случай лицето получава статут на почетен член.

8.2. Почетният член няма право да гласува и да бъде избиран в органите на управление на сдружението.

8.3. Почетният член не заплаща членски внос.

Чл.9. Членовете на сдружението се приемат на заседание на  Управителния съвет въз основа на писмено заявление съгласно образец, подадена до Управителния съвет, и последващо гласуване. Гласуването следва да се извърши в срок от 3 (три) седмици от подаването на заявлението. Решението се взема с мнозинство 3/5 от членовете на Управителния съвет.

Чл.10. Всеки член на БФСА има право:

• да гласува в Общото събрание на БФСА, при заплатен членски внос от началото на членството му, към датата на ОС.
• да участва в дейността на организацията;
• да избира и да бъде избиран в органите на БФСА;
• да получава информация от органите на БФСА за тяхната дейност и взетите от тях решения;
• да прави предложения, искания и други;
• да се ползва от защитата на БФСА при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;
• да заяви свободно своето напускане на БФСА.
• да получава информация за изразходените средства в последните 12 месеца

Чл.11. Всеки член на БФСА е длъжен:

• да съдейства за осъществяване на целите на БФСА;
• да спазва устава и вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) на БФСА;
• да изпълнява решенията на органите на БФСА;
• заплаща членски внос в определения размер всеки сместър

Чл.12.1. Членството в БФСА се прекратява:

• по собствено желание, чрез подаване на едностранно писмено уведомление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на уведомлението;
• при условията на чл.7.2. от настоящия устав;
• със смъртта или поставянето под запрещение на член на сдружението;
• с прекратяване на сдружението;
• с изключване;
• при отпадане поради неплащане на членски внос за два поредни периода, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

12.2. Член на БФСА може да бъде изключен с решение на УС взето с единодушие при:

• системни, груби нарушения на Устава или вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) на БФСА;
• злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
• злоупотреба с поста, заеман в организацията, с цел лично облагодетелстване;
• недобросъвестно изпълнение на поет ангажимент поради некомпетентност или формално отношение, от което организацията губи популярност в и извън страната, затруднява се личната инициатива на отделните членове и са налице пропуснати ползи;
• при използване на името на БФСА за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава.
• при неспазване решенията на органите на БФСА.

12.3. Решение за изключване на член на Управителния съвет или на член на Контролния съвет се взема с пълно мнозинство от Управителния съвет, като изключваният член не участва в гласуването. –

Чл.13. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на сдружението.

Чл.14. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на имуществените вноски,  предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

Чл.15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16. Органи на БФСА са:

• Общо събрание;
• Управителен съвет;
• Контролна комисия;
• Координатори по дейността
• Координатори на проекти.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на сдружението.

17.1.  (1) ОС се свиква най-малко веднъж годишно в седалището на сдружението от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението или по предложение на Контролния съвет. Ако след отправено искане на 1/3 от членовете, управителният съвет не отправи в двуседмичен срок писмено покана за свикване на ОС, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата за свикване на ОС съдържа дневния ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието. Поканата се публикува на официалния интернет сайт на сдружението и се поставя на подходящо място в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 14 дни преди насрочената дата

17.2. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

17.3. Участието в събранието е лично. Гласуването е лично.

17.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.

17.5. По въпросите за изменение или допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на сдружението решенията се взимат от Общото събрание с мнозинство 2/3 от броя на присъствалите на събранието.

17.6. Общото събрание може да се проведе неприсъствено чрез гласуване по електронен път, гарантиращ установяването на самоличността на участниците и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения. Решенията, взети неприсъствено чрез електронно гласуване, се протоколират от Управителния съвет или от друго лице, избрано от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите, като към протокола се прилага списък на участвалите членове.

Чл.18. Общото събрание:

• изменя и допълва Устава;
• приема плана и бюджета на сдружението;
• избира и освобождава членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и на координатори по дейността;
• взема решение относно преобразуване или прекратяване на сдружението;
• потвърждава или отменя решенията на органите на БФСА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
• приема отчета за дейността на Управителния съвет.
• приема отчета за дейността на Контролната комисия;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.19.1. Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател, Секретар, Касиер и Отговорник – връзки с обществеността (PR), избрани измежду членовете на сдружението.

19.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок  от 1(една) година.

19.3. Едно лице може да бъде преизбирано за не повече от два последователни мандата за една и съща длъжност в състава на Управителния или Контролния съвет. Правилото не важи в случай че липсват други кандидатури за съответната длъжност.

19.3а. (1) (нова разпоредба, приета с решение на ОС от 15.05.2020г) Мандатът на член на Управителния съвет или Контролният съвет се прекратява предсрочно в следните случаи:
1. с едномесечно писмено предизвестие от лицето, отправено до Управителния съвет;
2. със смъртта на лицето;
3. при трайна невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си за срок от повече от 3 (три) месеца;
4. автоматично с прекратяването на членството му в БФСА, независимо от основанието;
5. с решение на Общото събрание при констатиране на извършени от лицето нарушения, нанесени вреди на сдружението или при констатиране на обстоятелства, несъвместими с дейността му.
(2) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет или на Контролния съвет, се свиква Общо събрание за провеждане на частични избори в срок до три месеца от датата на прекратяване на мандата. До избора на нов член, Управителния съвет, респективно Контролния съвет действат в намален състав.

19.4. Управителният съвет заседава най-малко един път в месеца и се свиква от Председателя на Управителния съвет или по искане на всеки заинтересован член на Управителния съвет или по искане на Контролната комисия;.

19.5. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
19.6. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя. Решенията се вземат с мнозинство 3/5 от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

Чл. 20.1. Управителният съвет:

• организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на сдружението пред него;
• предлага планове и програми за дейността на сдружението;
• предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;
• приема и изключва членовете на сдружението;
• разкрива и прекратява проекти, избира и освобождава координатори по проекти;
• взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имуществото на сдружението;
• Взема решения за участия в други организации;
• извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на сдружението.

Чл.20. 2. Председателят:

• представлява БФСА пред трети лица;
• осъществява и координира ежедневната дейност на сдружението;
• управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;
• ръководи заседанията на Управителния съвет;
• осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
• подготвя вътрешните актове на БФСА и ги представя за приемане от Общото събрание или от Управителния съвет;
• подготвя обобщен отчет за дейността на Управителния съвет и го представя за одобрение пред Общото събрание.

Чл. 20.3 Заместник – председателят:

• осъществява и координира ежедневната дейност на Сдружението;
• докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;
• ръководи заседанията на Управителния съвет в отсъствие на председателя;
• осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
• подготвя отчети, изисквани от Управителния съвет или от трети лица;
• отчита дейността си пред Общото събрание, а при поискване и пред Управителния съвет;
• изпълнява други възложени му от Общото събрание и от Управителния съвет задължения.

Чл.20.4. Секретарят:

• води протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;
• информира Контролна комисия за текущата дейност на Управителния съвет;
• отговаря за надлежното изготвяне на документите, изходящи от сдружението, и ги съхранява;
• обработва и докладва на Управителния съвет постъпилите от членовете молби, предложения и възражения.
• информира членовете на БФСА за решения взети на Редовни събрания

Чл. 20.5. Касиерът:

• събира членски внос от членовете на сдружението;
• следи за навременно плащане на членски внос;
• предлага прекратяване на членство в случай неплащане на членски внос за три поредни периода;
• изготвя годишен финансов отчет на сдружението;

Чл. 20.6. Отговорник „Връзки с обществеността”:

• представлява сдружението при осъществяване на контакт с медиите;
• изработва стратегия за популяризиране дейността на сдружението пред обществеността;
• координира проектите за промоционални материали;
• координира организацията на социални и културни мероприятия на сдружението;

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 21.1. Контролната комисия се състои от  три лица – председател и двама членове;

21.2. Председателят и членовете на Контролна комисия се избират от Общото събрание с тайно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго. Членовете на Контролната комисия се избират с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 1 (една) година.

21.3. Контролната комисия заседава най-малко два пъти в годината и се свиква от всеки от неговите членове или по искане на 1/10 от членовете на сдружението.

21.4. Заседанията на Контролната комисия са законни, ако присъстват лично всички от членовете му. Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

Чл.22. Контролната комисия:

• упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет;
• има право на достъп до документите, свързани с дейността на сдружението;
• при установени нарушения на закона, устава и решенията на Общото събрание има право да иска свикване на Общо събрание;
• има право на мотивирано възражение срещу изменение на устава на организацията.

КООРДИНАТОРИ ПО ДЕЙНОСТТА /НОВ/

Чл. 23.1. Коорднинаторите по дейността се избират и освобождават от Общо събрание за срок от 1 /една/ година. Точният им брой се определя от Общото събрание всяка година. Примерни постове за координатори по дейността:

• Координатор „Здравни кампании“
• Координатор „Европейски проекти и обмени“
• Координатор „Научна дейност“
• Координатор „Медждународни проекти”
• Координатор “Международни обмени”

23.2. Координаторите по дейността имат съвещателен глас на събранията на Управителен съвет;

23.3. Координаторите по дейността имат право:

• Да присъстват на всички събрания на Управителен съвет;
• Да ръководят определена част от дейността на сдружението под надзора на Управителния съвет;
• Да формират временни комисии по дейността, за която отговарят;

23.4. Координаторите по дейността са длъжни:

• Да присъстват на поне едно събрание на Управителен съвет месечно;
• Да дават отчет за частта от дейноста, за която отговарят, ежемесечно на събрания на Управителен съвет;
• Да ръководят координаторите на проекти, които попадат в техния ресор;

КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ

Чл. 24.1. Координаторите на проекти се предлагат от Координаторите по дейността по време на редовни събрания на сдружението;

Чл. 24.2.Координаторите на проекти се избират и освобождават от Управителния съвет.

24.3. Координаторите на проекти:

• ръководят под надзора на съответния Координатор по дейността и на Управителен съвет определена част от дейността на сдружението;
• представляват БФСА за дейността по проекта. Обемът на представителната власт на всеки координатор на проект се определя от съответния Координатор по дейността и Управителния съвет.

ДОКУМЕНТИ НА БФСА

Чл.25. Официалните документи на БФСА при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ.

НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Чл. 25а. БФСА е пълноправен член на European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) и International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF).

Чл. 25а.1. Всеки член на асоциацията (заплатил всички дължими членски вноски), има право да кандидатства за участие в проекти и обмени от национално, европейско и международно ниво.

Чл. 25а.2. Управителният съвет на Сдружението може да излъчи представители, които да вземат участие от името на БФСА в национални, европейски и международни конференции и др. проекти. Участието на представителите може да бъде частично или изцяло подпомогнато финансово от партньори/дарители/спонсори / бюджет на БФСА.

25а.3. (1) Кандидатите за представители по чл. 25а.2 по-горе трябва да подадат заявление по образец до Управителния съвет в определения за това срок и да отговарят на следните условия за допустимост:
1. Да бъдат членове на Сдружението;
2. Да са заплатили целия дължим членски внос и
3. Да вземат активно участие в дейността на Сдружението. За активно участие се смята присъствието на минимум 30% от мероприятията, организирани от БФСА, в рамките на текущата година.

(2) Кандидатите за представители по чл. 25а.2 трябва да отговарят на критериите за допустимост по предходната алинея към датата на кандидатстване така и към датата на участие в съответното събитие.

25а.4. При необходимост Управителният съвет извършва допълнително класиране на кандидатите по правила и ред, определени с решение на Управителния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.26. Прекратяване дейността на БФСА става:

– с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;
– по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.27.1. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

27.2. При ликвидация на сдружението имуществото му преминава в полза на Медицински Университет – София (Фармацевтичен факултет).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

Чл. 29. Настоящия устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 09.09.2007г. Във Фармацевтичен факултет на МУ-София.

Чл. 30. Настоящият устав е изменен с решение на Общото събрание от 23.07.2015г във Фармацевтичният факултет на МУ-София и решение на Общото събрание от 15.05. 2020г