Покана за свикване на отчетно-изборно Общо събрание на сдружение ,,БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ‘‘

Управителният съвет на сдружение „Българска фармацевтична студенстка асоциациа‘‘, БУЛСТАТ 175461425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район ,,Оборище‘‘, ул. Дунав 2, Медицински университет-София, Фармацевтичен факултет, свиква отчетно-изборно Общо събрание на 19.10.2023 г., от 18:00 ч., което ще се проведе в първа аудитория на Фармацевтичен факултет към МУ–София.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на годишни отчети;
 2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за срока на мандата;
 3. Освобождаване от отговорност на Разширения управителен съвет за срока на мандата;
 4. Освобождаване от отговорност на Контролна комисия за срока на мандата;
 5. Избор на Управителен съвет за мандат 2023/2024;
 6. Избор на Контролна комисия за мандат 2023/2024;
 7. Избор на следните координатори по дейността:
  • Координатор ,,Научна дейност‘‘;
  • Координатор ,,Здравни кампании‘‘;
  • Координатор ,,Европейски проекти‘‘;
  • Координатор ,,Европейски обмени‘‘
  • Координатор ,,Advocacy Platform“;
  • Координатор ,,Международни проекти‘‘;
  • Координатор ,,Международни обмени‘‘;

При липса на кворум, на основание чл.17.2. от Устава, събранието се отлага с един час и ще се проведе независимо от броя на участниците.