Информация за обработване на лични данни на членовете на БФСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ

В сила от 25.05.2018г.

С настоящия документ бихме желали да информираме членовете на „Българска фармацевтична студентска асоциация“ („БФСА“, ние“, нас“, „наши“), относно това как ние събираме, използваме или споделяме личните Ви данни при осъществяване на дейностите ни съгласно нашия Устав. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с тази Информация за обработване на лични данни, както и периодично да я преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Съгласно законодателството (в това число Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, в сила от 25 май 2018 година („Регламент“) , ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, а Вие сте техен субект в качеството Ви на наш член – студент в магистърска програма по фармация или завършил магистър-фармацевт до 4 (четири) години след завършване на обучението на студента или почетен член.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
Личните данни, свързани с Вас, които събираме, могат да включват:

1. Вашите три имена;

2. Име на висшето учебно заведение и факултет, където сте студент; курс, група и факултетен номер;

3.Информация за контакт с Вас – телефон, имейл;

4. Друга информация, която се изисква по закон или Устав или която Вие доброволно ни предоставяте.

Най-често получаваме посочената информация директно от Вас с молбата за членство при БСФА. Обработването на личните Ви данни за целите на приемането Ви за наш член, както и за да изпълним нормативните си задължения, е задължително, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, ние не бихме могли да уважим молбата Ви за членство.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

· Членственото правоотношение между БСФА и нашите членове, с оглед на неговото възникване и за изпълнение на задълженията, които произтичат от това правоотношение.

· за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др. или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи;

· наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес е да бъдете информирани за определени наши дейности или събития, както и установяване, упражняване или защита на правни претенции.

В отделни случаи може да се наложи да обработваме личните Ви данни на основание Вашето изрично информирано съгласие. В тези случаи, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни пишете на посочените в края на документа адреси и имейл за връзка с нас, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

· да извършваме дейността си и да осъществяваме целите си, така както са определени в нашия Устав, в това число: подпомагане и защита интересите на студентите по фармация в България, организиране на обучения, стажове и студентски обмени, подпомагане на професионалната реализация, квалификация и научно развитие на нашите членове и др. Целите си осъществяваме като Ви изпращаме новини и информационни бюлетини от областта на фармацията, съобщения и информация за наши инициативи, събития, обучения и дарителски кампании по имейл или по телефон и като осъществяваме връзка с Вас, когато сте отправили към нас запитване или предложение.

· да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

Висши учебни заведения; национални и международни студентски организации; организатори на обучения, стажове, студентски обмени и научни събития; държавни органи и институции от областта на фармацията като Изпълнителна агенция по лекарствата, аптеки, дистрибутори и фармацевтични компании с оглед организиране на стажове, посещения, студентски обмени и научни събития.
Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Също така, моля да имате предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящият документ се отнася единствено до личната информация, която ние събираме за Вас.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в трета държава извън ЕИП или на международни организации. Ако се наложи да предадем Ваша лична информация на лица извън ЕИП с оглед организиране на студентски обмени, стажове, посещения или научни прояви, ние ще положим необходимата грижа да са налице адекватни предпазни мерки за защита на личните Ви данни, например ще трансферираме данните в съответствие с одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи, ще изискаме Вашето съгласие или ще използваме други основания, допустими от приложимите закони.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок. Обичайно ще изтрием Вашите данни до 1 година след прекратяване на членството Ви при БСФА. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ
Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;

2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;

3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;

4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;

5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“);

6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)

7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган КЗЛД или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Ние ще актуализираме периодично информацията в настоящия документ, в отговор на развитието на нашата дейност и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашата уеб страница, по имейл и при възможност, по друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
Администратор на личните данни е „БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ“, сдружение с нестопанска цел, вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК 175461425, седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 2, Медицински университет София, Фармацевтичен факултет.

Ако имате въпроси по настоящия документ или искате да упражните правата си по Регламента, можете да ни изпратите писмо на горепосочения адрес или да се свържете с нас по имейл bphsa@abv.bg .