Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

 

 

УСТАВ
НА
БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ
/БФСА/

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.1 “Българска фармацевтична студентска асоциация” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.
1.2. Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на своите членове и на студентите по фармация.
1.3. “ Българска фармацевтична студентска асоциация” е организация, която действа в частна полза – на своите членове и на студентите по фармация в България.

 
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

 

Чл. 2.     Наименованието на сдружението е “Българска фармацевтична студентска асоциация”, което може да се изписва и съкратено – БФСА. Наименованието на сдружението се  изписва на английски по следния начин: “Bulgarian Pharmaceutical Students’ Association” (BPSA) и на латински: „Associatio Studentium Pharmaciae Bulgarica” .
                       
Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София 1000, район “Оборище”, ул. “Дунав” № 2, Медицински университет-София, Фармацевтичен факултет.
3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху неговия печат.
3.3. Печатът на БФСА е кръгъл. Представлява емблемата на сдружението а именно неотровна змия увита около фармацевтични везни, заобиколена от венче, в горната външна страна се изписва „Българска Фармацевтична Студентска Асоциация”, а отдолу се изписва девиза на сдружението „Ars longa vita brevis!”
3.4. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.
                       

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

 

Чл. 4.1. БФСА осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
- популяризиране и защита на интересите на студентите по фармация в България;
- стимулиране на студентската научна дейност;
- провеждането на обществени здравни кампании и обучения;
- организиране на международен студентски обмен;
- подобряване на квалификацията, подпомагане на професионалната
реализация и научното развитие на студентите по фармация в България.
4.2.  Средствата за постигане целите на БФСА са:
- членство в национални и международни професионални, научни и студентски организации;

обществените органи, органите на висшите учебни заведения и обществото;
- организиране на научни сесии и семинари,  участие в научни проекти;
- организиране и участие в обучения, стажове и специализации;
- участие на форуми в страната и чужбина;
- издаване на печатен орган на БФСА и материали по проектите на сдружението.
  4.3. При осъществяване на своята дейност БФСА влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.5.1. Имуществото на сдружението се формира от:
- встъпителни и годишни вноски на членовете;
- дарения и завещания в полза на сдружението;
- приходи от стопанисване на имуществото;
- приходи от стопанска дейност в рамките на целите на сдружението: от провеждане на квалификационни курсове; издателска дейност; образователен обмен; договори за съвместна дейност; средства, получени по програми, финансирани от други институции;
- други приходоизточници, позволени от закона.
5.2. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 3/5 от членовете му.
5.3. По решение на Общото събрание на сдружението от имуществото му могат да се обособяват целеви фондове.
5.4. Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.
5.5. Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови депозити, ценни книжа, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.
5.6. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
5.7. Сдружението може да учредява и участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.
5.8. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

 
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.6. Членството в БФСА е доброволно. Размера на членския внос се определя с решение на Управителния съвет взето с мнозинство 3/5 от членовете му.

Чл.7.1. Член на БФСА може да бъде всеки студент в магистърска програма по фармация или завършил магистър-фармацевт до 4 (четири) години след завършване на обучението на студента.
               7.2. Членството в БФСА се прекратява 4 (четири) години след завършване обучението на студента.

Чл.8.1. В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство, в случай на единодушно решение на Общото събрание за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
8.2. Почетният член няма право да гласува и да бъде избиран в органите на управление на сдружението.

Чл.9. Членовете на сдружението се приемат на заседание на  Управителния съвет въз основа на писмена молба съгласно образец, подадена до Управителния съвет, и последващо гласуване. Гласуването следва да се извърши в срок от 3 (три) седмици от подаването на молбата. Решението се взема с мнозинство 3/5 от членовете на Управителния съвет.

Чл.10. Всеки член на БФСА има право:
- да участва в дейността на организацията;
- да избира и да бъде избиран в органите на БФСА;
- да получава информация от органите на БФСА за тяхната дейност и взетите от тях решения;
- да прави предложения, искания и други;
- да се ползва от защитата на БФСА при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;
- да заяви свободно своето напускане на БФСА.
                        - да получава информация за изразходените средства в последните 6 месеца

Чл.11. Всеки член на БФСА е длъжен:
- да съдейства за осъществяване на целите на БФСА;
- да спазва устава и вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) на БФСА;
- да изпълнява решенията на органите на БФСА.

Чл.12.1. Членството в БФСА се прекратява:
- по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
- със завършване на образованиeто си при условията на чл.7.2. от настоящия устав;
- със смъртта или поставянето под запрещение на член на сдружението;
- с прекратяване на сдружението;
-  с изключване;        
- при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

12.2. Член на БФСА може да бъде изключен с решение на УС и Контролния съвет взето с пълно мнозинство при:
- системни, груби нарушения на Устава, вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) на БФСА;
- злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
- злоупотреба с поста, заеман в организацията, с цел лично облагодетелстване;
- недобросъвестно изпълнение на поет ангажимент поради некомпетентност или формално отношение, от което организацията губи популярност в и извън страната, затруднява се личната инициатива на отделните членове и са налице пропуснати ползи;
- при използване на името на БФСА за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава.

         12.3. Решение за изключване на член на Управителния съвет или на член на Контролния съвет се взема с пълно мнозинство от Управителния съвет, като изключваният член не участва в гласуването.

Чл.13. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на сдружението.
                 
Чл.14. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на имуществените вноски,  предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

Чл.15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 
 
ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.16. Органи на БФСА са:
- Общо събрание;
- Управителен съвет;
- Контролна комисия;
- Координатори на проекти.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на сдружението.
17.1. ОС се свиква веднъж годишно в седалището на сдружението от Управителния съвет или по искане на 1/5 от членовете на сдружението или по предложение на Контролния съвет. Дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието се оповестяват с покана най-малко един месец преди насрочения ден чрез обнародване в “Държавен вестник” и обявление на подходящо място в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
Управителният съвет изпраща лични покани до всички членове на БФСА.
17.2. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.
17.3. Участието в събранието е лично. Гласуването е лично.
17.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.
17.5. По въпросите за изменение или допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на сдружението решенията се взимат от Общото събрание с мнозинство 2/3 от броя на присъствалите на събранието.
17.6. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

18. Общото събрание:
- изменя и допълва Устава;
- приема плана и бюджета на сдружението;
- избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия;;
- взема решение относно преобразуване или прекратяване на сдружението;
- потвърждава или отменя решенията на органите на БФСА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
- приема отчета за дейността на Управителния съвет.
- приема отчета за дейността на Контролната комисия.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.19.1. Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател, Секретар, Касиер и Отговорник – връзки с обществеността (PR), избрани измежду членовете на сдружението. Точният им брой се определя с конкретно решение на общото събрание.
19.2. Членовете на Управителния съвет  се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок  от 1(една) година.
19.3. Едно и също лице не може да заема една и съща позиция в Управителния съвет повече от два последователни мандата.
19.3. Управителният съвет заседава най-малко един път в месеца и се свиква от Председателя на Управителния съвет или по искане на всеки заинтересован член на Управителния съвет или по искане на Контролната комисия;.
19.4. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
19.5. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя. Решенията се вземат с мнозинство 3/5 от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

 

Чл.20. Управителният съвет:               
- представлява сдружението чрез Председателя си, а в случай на изрично решение  – и чрез други свои членове;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на сдружението пред него;
- предлага планове и програми за дейността на сдружението;
- предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;
- приема и изключва членовете на сдружението;
- осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
- разкрива и прекратява проекти, избира и освобождава координаторите;
- изготвя отчета на БФСА за дейността и изпълнението на бюджета;
-взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имуществото на сдружението;
- извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на сдружението.

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 21.1. Контролната комисия се състои от  /три/ лица.
21.2. Членовете на Контролния съвет  се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок  от 1 (една) година.
21.3. Контролният съвет заседава най-малко два пъти в годината и се свиква от всеки от неговите членове или по искане на 1/10 от членовете на сдружението.
21.4. Заседанията на Контролния съвет са законни, ако присъстват лично всички от членовете му. Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

Чл.22. Контролната комисия:

Чл.22. Контролната комисия:

-   има право на мотивирано възражение срещу изменение на устава на организацията.

 

КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ

Чл. 23.1.Координаторите на проекти се избират и освобождават от Управителния съвет.
23.2. Координаторите на проекти:
- ръководят под надзора на Управителния съвет определена част от дейността на сдружението;
 - представляват БФСА за дейността по проекта. Обемът на представителната власт на всеки координатор на проект се определя от Управителния съвет.

 

ДОКУМЕНТИ НА БФСА

 

            Чл.24. Официалните документи на БФСА при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ.
24.2. Копия от горепосочените документи се съхраняват от Контролния съвет.
           

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

            Чл.23. Прекратяване дейността на БФСА става:
- с решение на учредителите, взето с пълно мнозинство.
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.24.1. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.
24.2. При ликвидация на сдружението имуществото му преминава в полза на Медицински Университет – София (Фармацевтичен факултет).

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.25. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

            Чл.26. Настоящият устав е приет на Учредителното  събрание на БФСА, състояло се на 09.09.2007 г. във Фармацевтичен факултен на МУ-София.